Swift 类

Swift 类是构建代码所用的一种通用且灵活的构造体。

我们可以为类定义属性(常量、变量)和方法。

与其他编程语言所不同的是,Swift 并不要求你为自定义类去创建独立的接口和实现文件。你所要做的是在一个单一文件中定义一个类,系统会自动生成面向其它代码的外部接口。

类和结构体对比

Swift 中类和结构体有很多共同点。共同处在于:

 • 定义属性用于存储值
 • 定义方法用于提供功能
 • 定义附属脚本用于访问值
 • 定义构造器用于生成初始化值
 • 通过扩展以增加默认实现的功能
 • 符合协议以对某类提供标准功能

与结构体相比,类还有如下的附加功能:

 • 继承允许一个类继承另一个类的特征
 • 类型转换允许在运行时检查和解释一个类实例的类型
 • 解构器允许一个类实例释放任何其所被分配的资源
 • 引用计数允许对一个类的多次引用

语法:

class classname {
  Definition 1
  Definition 2
  ……
  Definition N
}

类定义

class student{
  var studname: String
  var mark: Int 
  var mark2: Int 
}

实例化类:

let studrecord = student()

实例

import Cocoa

class MarksStruct {
  var mark: Int
  init(mark: Int) {
    self.mark = mark
  }
}

class studentMarks {
  var mark = 300
}
let marks = studentMarks()
print("成绩为 \(marks.mark)")

以上程序执行输出结果为:

成绩为 300

作为引用类型访问类属性

类的属性可以通过 . 来访问。格式为:实例化类名.属性名

import Cocoa

class MarksStruct {
  var mark: Int
  init(mark: Int) {
   self.mark = mark
  }
}

class studentMarks {
  var mark1 = 300
  var mark2 = 400
  var mark3 = 900
}
let marks = studentMarks()
print("Mark1 is \(marks.mark1)")
print("Mark2 is \(marks.mark2)")
print("Mark3 is \(marks.mark3)")

以上程序执行输出结果为:

Mark1 is 300
Mark2 is 400
Mark3 is 900

恒等运算符

因为类是引用类型,有可能有多个常量和变量在后台同时引用某一个类实例。

为了能够判定两个常量或者变量是否引用同一个类实例,Swift 内建了两个恒等运算符:

恒等运算符 不恒等运算符
运算符为:=== 运算符为:!==
如果两个常量或者变量引用同一个类实例则返回 true 如果两个常量或者变量引用不同一个类实例则返回 true

实例

import Cocoa

class SampleClass: Equatable {
  let myProperty: String
  init(s: String) {
    myProperty = s
  }
}
func ==(lhs: SampleClass, rhs: SampleClass) -> Bool {
  return lhs.myProperty == rhs.myProperty
}

let spClass1 = SampleClass(s: "Hello")
let spClass2 = SampleClass(s: "Hello")

if spClass1 === spClass2 {// false
  print("引用相同的类实例 \(spClass1)")
}

if spClass1 !== spClass2 {// true
  print("引用不相同的类实例 \(spClass2)")
}

以上程序执行输出结果为:

引用不相同的类实例 SampleClass